RODO

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez CHERUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mając na uwadze art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest CHERUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Orańskiej 14 (81-533 Gdynia), zwany dalej „Administratorem” albo „CHERUB”.

Z Administratorem można się skontaktować:

e-mail: cherubinorg@gmail.com

bądź listownie pod adresem:CHERUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Orańska 14, 81-533 Gdynia.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CHERUB,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami CHERUB,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie obowiązujących ustaw, umów bilateralnych o wzajemnej ochronie informacji niejawnych oraz organów uprawnionych do utrzymania danych z poszanowaniem obowiązującego prawa.
 • CHERUB nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą, wynika to wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. CHERUB nie przekazuje również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu w przypadkach określonych w RODO następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania poprawiania danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 1. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w CHERUB Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 1. Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w procesie rekrutacji

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez CHERUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procesie rekrutacji.

Mając na uwadze art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jestCHERUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Gdyni przy ul. Orańskiej 14 (81-533 Gdynia), zwany dalej „Administratorem” albo „CHERUB”.

Z Administratorem można się skontaktować:

e-mail: cherubinorg@gmail.com

bądź listownie pod adresem:CHERUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Orańska 14, 81-533 Gdynia.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby rekrutacji i możliwego zatrudnienia w CHERUB, odbycia praktyki, stażu i wolontariatu.

Przetwarzane będą następujące dane osobowe kandydatów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, informacje o kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także inne informacje podane przez kandydata w CV lub liście motywacyjnym, pisemnych referencjach i innych dokumentach oraz podczas rozmów kwalifikacyjnych. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku przekazania przez kandydata jakichkolwiek szczególnych danych osobowych (tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych lub danych biometrycznych) dane takie zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi:

 • w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zawierana jest umowa o pracę – art. 221 § 1 Kodeksu pracy,
 • w przypadku stanowiska, na którym zawierana jest umowa cywilnoprawna – zgoda udzielona przez kandydata.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na kandydata istotny wpływ.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych kandydata

 

Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być organy i podmioty określone wprzepisach (np. Policja, Żandarmeria Wojskowa, prokuratura). Dostęp do danych osobowych mogą również posiadać podmioty przetwarzające, w szczególności usługodawcy, w przypadku zgłoszeń rekrutacyjnych przesłanych drogą elektroniczną (w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług konserwatorskich i serwisowych).

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji, a w uzasadnionych przypadkach także po jej zakończeniu, przez okres, jaki jest konieczny dorozpatrzenia potencjalnych roszczeń, tj. do upływu okresu przedawnienia.

 

Jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby takich procesów, przekazane CHERUBIN dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia ostatniego procesu rekrutacyjnego, w którym kandydat brał udział.

 

 1. Prawa kandydata związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych kandydatowi może przysługiwać w przypadkach określonych w RODO prawo: do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zgoda udzielona przez kandydata, może on ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli kandydat uważa, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

hydraulics engineering solutions